WCS ศูนย์บริการ ซ่อมปริ้นเตอร์ จำหน่ายอะไหล่ ครบวงจร
WCS ศูนย์บริการ ซ่อมปริ้นเตอร์ จำหน่ายอะไหล่ ครบวงจร

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

สินค้าของเรา

สินค้าของเรา

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

ต่อหน้า
  1. New
    ADF Hinge Assembly (ขาล็อคฝาสแกน) [ALP] ADF Hinge Assembly (ขาล็อคฝาสแกน) [ALP]

    ADF Hinge Assembly (ขาล็อคฝาสแกน) [ALP]

    รหัสสินค้า :028-0834-06984
    รุ่นที่รองรับ : SCX-4824
    รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC97-03220A,JC97-02779A,JC97-01707A
    สถานะคลังสินค้า : 15 ชิ้น
  2. New
    Bush-HR [ORI] Bush-HR [ORI]

    Bush-HR [ORI]

    รหัสสินค้า :028-1101-05509
    รุ่นที่รองรับ : SL-M4020
    รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC61-04093A
    สถานะคลังสินค้า : 3 ชิ้น
  3. New
    Cassette - Roller Retard Urethane [ALP] Cassette - Roller Retard Urethane [ALP]

    Cassette - Roller Retard Urethane [ALP]

    รหัสสินค้า :028-0847-05502
    รุ่นที่รองรับ : ML-3710
    รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC73-00328A JC90-01063A JC90-01032A JC90-01063B
    สถานะคลังสินค้า : 15 ชิ้น
  4. Update
    New
    Cassette - Roller Retard Urethane [ELP] Cassette - Roller Retard Urethane [ELP]

    Cassette - Roller Retard Urethane [ELP]

    รหัสสินค้า :028-0847-07378
    รุ่นที่รองรับ : ML-3710
    รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC90-01063A
    สถานะคลังสินค้า : 4 ชิ้น
  5. Used
    Clutch Electric (34A) [2nd] Clutch Electric (34A) [2nd]

    Clutch Electric (34A) [2nd]

    รหัสสินค้า :028-0847-05728
    รุ่นที่รองรับ : ML-3710
    รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC47-00034A
    สถานะคลังสินค้า : 12 ชิ้น
  6. Used
    Fuser assy [2nd] Fuser assy [2nd]

    Fuser assy [2nd]

    รหัสสินค้า :028-0847-05489
    รุ่นที่รองรับ : ML-3710
    รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC61-04092A
    สถานะคลังสินค้า : 11 ชิ้น
  7. Repair
    Update
    Fuser assy [Repair] Fuser assy [Repair]

    Fuser assy [Repair]

    รหัสสินค้า :028-0847-07150
    รุ่นที่รองรับ : ML-3710
    รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC61-04092A
    สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
    900 บาท
    ชำระเงินเมื่อสินค้าซ่อมเสร็จ

  8. New
    Gear - Hub Clutch [ORI] Gear - Hub Clutch [ORI]
  9. New
    Gear Hub Clutch [ALP-New] Gear Hub Clutch [ALP-New]
  10. New
    Heat Roller (Upper Roller) [ELP-New] Heat Roller (Upper Roller) [ELP-New]

    Heat Roller (Upper Roller) [ELP-New]

    รหัสสินค้า :028-0847-06289
    รุ่นที่รองรับ : ML-3710
    รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC66-02846A
    สถานะคลังสินค้า : 1 ชิ้น
  11. New
    Heat Roller (Upper Roller) [LIP] Heat Roller (Upper Roller) [LIP]

    Heat Roller (Upper Roller) [LIP]

    รหัสสินค้า :028-0847-06806
    รุ่นที่รองรับ : ML-3710
    รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC66-02846A
    สถานะคลังสินค้า : 6 ชิ้น
  12. New
    Heat Roller [ORI] Heat Roller [ORI]

    Heat Roller [ORI]

    รหัสสินค้า :028-0848-05507
    รุ่นที่รองรับ : ML-3312
    รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC66-02846A
    สถานะคลังสินค้า : 1 ชิ้น
  13. Used
    High Voltage Power Supply [2nd] High Voltage Power Supply [2nd]

    High Voltage Power Supply [2nd]

    รหัสสินค้า :028-0847-05731
    รุ่นที่รองรับ : ML-3710
    รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC44-00197A
    สถานะคลังสินค้า : 16 ชิ้น
  14. Used
    MP Tray Assy (ถาดกระดาษ1) [2nd] MP Tray Assy (ถาดกระดาษ1) [2nd]

    MP Tray Assy (ถาดกระดาษ1) [2nd]

    รหัสสินค้า :028-0847-06093
    รุ่นที่รองรับ : ML-3710
    รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC90-01043A
    สถานะคลังสินค้า : 1 ชิ้น
  15. New
    Pressure Roller (Lower fuser roller-Small) [ELP] Pressure Roller (Lower fuser roller-Small) [ELP]

    Pressure Roller (Lower fuser roller-Small) [ELP]

    รหัสสินค้า :028-0770-06472
    รุ่นที่รองรับ : ML-2850
    รหัสผู้ผลิตสินค้า : JC66-01664A
    สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
  16. New
    Thermistor-NTC Assy [ORI] Thermistor-NTC Assy [ORI]

    Thermistor-NTC Assy [ORI]

    รหัสสินค้า :028-1103-05511
    รุ่นที่รองรับ : SL-M3820
    รหัสผู้ผลิตสินค้า : 1404-001640
    สถานะคลังสินค้า : 2 ชิ้น
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

ต่อหน้า
expand_less