WCS ศูนย์บริการ ซ่อมปริ้นเตอร์ จำหน่ายอะไหล่ ครบวงจร
WCS ศูนย์บริการ ซ่อมปริ้นเตอร์ จำหน่ายอะไหล่ ครบวงจร

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

สินค้าของเรา

สินค้าของเรา

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
 1. Used
  AC Adapter [2nd] AC Adapter [2nd]

  AC Adapter [2nd]

  รหัสสินค้า :004-1214-07908
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : PA03010-6501
  สถานะคลังสินค้า : 2 ชิ้น
 2. Used
  Brake and Pick Roller Assy [2nd] Brake and Pick Roller Assy [2nd]

  Brake and Pick Roller Assy [2nd]

  รหัสสินค้า :004-1214-06036
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : PA03540-0001 PA03540-0002
  สถานะคลังสินค้า : 3 ชิ้น
 3. New
  Brake and Pick Roller [ALP] Brake and Pick Roller [ALP]

  Brake and Pick Roller [ALP]

  รหัสสินค้า :004-1216-06033
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6140
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : PA03540-0001,PA03540-0002
  สถานะคลังสินค้า : 3 ชิ้น
 4. New
  Exit Roller [ALP] Exit Roller [ALP]

  Exit Roller [ALP]

  รหัสสินค้า :004-1216-06037
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6140
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : PA03540-Y075 PA03540-G078
  สถานะคลังสินค้า : 16 ชิ้น
 5. Used
  Frame (FX) Assy [2nd] Frame (FX) Assy [2nd]

  Frame (FX) Assy [2nd]

  รหัสสินค้า :004-1214-07235
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 1 ชิ้น
 6. Used
  Input Tray Chute Unit [2nd] Input Tray Chute Unit [2nd]

  Input Tray Chute Unit [2nd]

  รหัสสินค้า :004-1214-07225
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 3 ชิ้น
 7. Used
  Inverter Lamp (Type-A) [2nd] Inverter Lamp (Type-A) [2nd]

  Inverter Lamp (Type-A) [2nd]

  รหัสสินค้า :004-1214-06999
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 2 ชิ้น
 8. Used
  Inverter Lamp (Type-B) [2nd] Inverter Lamp (Type-B) [2nd]

  Inverter Lamp (Type-B) [2nd]

  รหัสสินค้า :004-1214-07256
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 4 ชิ้น
 9. Used
  Main Board (แผงวงจรควบคุม) Main Board (แผงวงจรควบคุม)

  Main Board (แผงวงจรควบคุม)

  รหัสสินค้า :004-1214-07229
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 4 ชิ้น
 10. Used
  Motor (BW) [2nd] Motor (BW) [2nd]

  Motor (BW) [2nd]

  รหัสสินค้า :004-1214-07254
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 3 ชิ้น
 11. Used
  Motor Assy (Type-A) [2nd] Motor Assy (Type-A) [2nd]

  Motor Assy (Type-A) [2nd]

  รหัสสินค้า :004-1214-07226
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 3 ชิ้น
 12. Used
  Motor Assy (Type-B) [2nd] Motor Assy (Type-B) [2nd]

  Motor Assy (Type-B) [2nd]

  รหัสสินค้า :004-1214-07257
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 1 ชิ้น
 13. Used
  Optical Board (Type-A) [2nd] Optical Board (Type-A) [2nd]

  Optical Board (Type-A) [2nd]

  รหัสสินค้า :004-1214-07259
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : PA20132-B40X
  สถานะคลังสินค้า : 2 ชิ้น
 14. Used
  Optical Board (Type-B) [2nd] Optical Board (Type-B) [2nd]

  Optical Board (Type-B) [2nd]

  รหัสสินค้า :004-1214-07260
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : PA20139-B53X
  สถานะคลังสินค้า : 1 ชิ้น
 15. Repair
  Pickup Bearing (z) [2nd] Pickup Bearing (z) [2nd]

  Pickup Bearing (z) [2nd]

  รหัสสินค้า :004-1214-07233
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 1 ชิ้น
 16. Used
  Pickup Shaft Assy (แกนเหล็ก) [2nd] Pickup Shaft Assy (แกนเหล็ก) [2nd]

  Pickup Shaft Assy (แกนเหล็ก) [2nd]

  รหัสสินค้า :004-1214-07231
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 0 ชิ้น
 17. Used
  Scan Assy Scan Assy

  Scan Assy

  รหัสสินค้า :004-1214-07265
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 5 ชิ้น
 18. Scanner Fujitsu Fi-6130z

  รหัสสินค้า :004-1214-06140
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 4 ชิ้น
 19. Used
  Sensor FX (Type-A) [2nd] Sensor FX (Type-A) [2nd]

  Sensor FX (Type-A) [2nd]

  รหัสสินค้า :004-1214-07227
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 3 ชิ้น
 20. Used
  Sensor FX (Type-B) [2nd] Sensor FX (Type-B) [2nd]

  Sensor FX (Type-B) [2nd]

  รหัสสินค้า :004-1214-07258
  รุ่นที่รองรับ : Fi-6130
  รหัสผู้ผลิตสินค้า : N/A
  สถานะคลังสินค้า : 1 ชิ้น
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
expand_less